Σκοπός

  • Η σύσφιξη των πνευματικών δεσμών των Ναυπλιέων και η προαγωγή και ο εξωραισμός της πόλεως του Ναυπλίου και των προαστείων αυτού.
  • Η προώθησις και επίσπευσις παντός έργου αναγομένου εις την ανάπτυξιν του τουρισμού ή των πλουτοπαραγωγικών δυνάμεων της επαρχίας Ναυπλίας.
  • Η εν Ναυπλίω ίδρυσις Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων και λοιπών ευαγών οίκων είτε δια Κρατικών παροχών, είτε δι’ ερανικών εισφορών και ενισχύσεων των απανταχού Ναυπλιέων
  • Η ενίσχυσις της αλληλεγγύης μεταξύ των απανταχού της γης διαμενόντων Ναυπλιέων προς επίτευξιν του σκοπού του Συλλόγου και θεραπείαν των ποικίλων αναγκών της πόλεως Ναυπλίου
  • Η εδραίωσις και εύρυνσις των μεταξύ των μελών του Συλλόγου υφισταμένων φιλικών και πνευματικών δεσμών.